Service Times

Friday, October 24 Rosh Hodesh Cheshvan 
6:45 am Shaharit 
5:30 pm  Minha/Kabbalat Shabbat 
5:59 pm Candle Lighting
   
Shabbat, October 25 Rosh Hodesh Cheshvan 
8:30 am  Shaharit  
9:30 am  Shabbat Childcare
10:30 am  Shabbat Youth Program 
5:00 pm Shabbat Class
5:30 pm  Minha, followed by Seudah Shelisheet
6:40 pm Arvit
6:57 pm Shabbat Ends/Havdala
    
Sunday, October 26  
8:00 am  Shaharit 
   
Weekly Service Schedule  
7:00 am   Shaharit