Service Times

Thursday, Nov 27 Thanksgiving 
8:30 am Shaharit
   
Friday, November 28  
7:00 am Shaharit 
4:15 pm  Minha/Kabbalat Shabbat 
4:29 pm Candle Lighting
   
Shabbat, November 29   
8:30 am  Shaharit  
10:30 am  Shabbat Youth Program 
4:00 pm  Minha, followed by Seudah Shelisheet 
5:20 pm Arvit
5:31 pm Shabbat Ends/Havdala
    
Sunday, November 30  
8:00 am  Shaharit 
   
Weekly Service Schedule  
7:00 am   Shaharit